Hakofyt – riešenie problému výživy rastlín súčasného poľnohospodárstva

Autor: Ing Igor Koziak

Problém výživy rastlín

Súčasná intenzívna poľnohospodárska výroba je založená na využívaní výkonných odrôd poľnohospodárskych plodín. Dosahuje sa tým zvýšenie úrody oproti minulosti na dvoj či viacnásobok. Toto však kladie zvýšené nároky na výživu rastlín, pretože nedokonalá výživa neumožní plné využitie genetických možností nových kultivarov.

Je nesporné, že základným pravidlom správnej výživy rastlín je poskytnutie všetkých potrebných zložiek výživy v proporcionálnom pomere. Nedostatok ktorejkoľvek zložky makro, ale tiež mikroživín vedie k nedokonalému rastu poľnohospodárskych plodín s následnou redukciou úrody. Proporcionálny pomer živín pre rôzne plodiny môže byť rôzny, avšak v zásade zvýšená potreba niektorej zložky výživy neznamená, že princíp proporcionality všetkých zložiek výživy neplatí. Informácie o zvýšenej potrebe niektorej zložky výživy vychádzajú z empirických poznatkov, ktoré môžu byť zaťažené značnou chybou vyplývajúcou zo zložitosti tejto problematiky.

Makroelementy

Problematika výživy rastlín dusíkom, draslíkom a fosforom je v agronomickej praxi dobre zvládnutá. Zásobenie pôdy týmito makroelementami v závislosti na plodine a na predpokladanej úrode nie je problémom najmä u draslíka a fosforu, ktoré sa vyznačujú relatívnou stabilitou v pôde. Problémom je saturovanie pôdy najdôležitejšou a najobjemnejšou zložkou výživy, a to dusíkom, vzhľadom na jeho nestabilitu v pôdnom komplexe. Preto je potrebné zabezpečiť vypočítané množstvo dusíkatej zložky výživy pre rastliny hlavne v období najintenzívnejšieho rastu.

Mikroelementy

Zabezpečenie výživy rastlín mikroelemetami sa stretáva často s nemalými problémami. Saturovanie pôdy mikroelemtami je ekonomicky ťažko zvládnuteľné. Naviac využiteľnosť mikroelementov z pôdy pre rastliny závisí bezprostredne na zložení pôdy, a to hlavne na výmennej reakcii pH pôdy. Preto je priam nevyhnutné použiť cestu foliárnej aplikácie prípravkami s obsahom mikroelementov. Nevyhnutné preto, že každý biogénny mikrolement má svoju nezastupiteľnú úlohu pri aktivizácii biochemických procesov v rastline, takže deficit niektorého z nich sa prejaví na kvantite a kvalite poľnohospodárskej produkcie. Dá sa predpokladať, že pri súčasnej intenzívnej poľnohospodárskej produkcii dochádza i k vyššiemu stupňu odčerpávania mikroelementov z pôdy, a teda ich zásoba bez doplňovania bude klesať. Preto potreba doplňovania výživy rastlín mikroelementami bude v budúcnosti vzrastať.

Prísun živín koreňovým systémom

Je neodškriepiteľné, že biologická výbava každej rastliny predurčuje práve koreňový systém na príjem minerálnych zložiek výživy z pôdy. Korene umožňujú rastline prijimať výživu z pôdy nepretržite počas celej vegetácie. Plocha koreňovej sústavy je rádovo väčšia ako plocha nadzemných častí rastliny. Preto je mohutnosť koreňového systému základným predpokladom dostatočného prísunu živín do rastliny. V prípade moderných výkonných kultivárov kultúrnych poľnohospodárskych plodín by mal byť koreňový systém proporcionálne vyvinutý k objemu produkcie. Ukazuje sa, že tomu tak často nie je.

Prísun živín foliárnou aplikáciou

V snahe zabezpečiť dostatočný prísun živín do rastlín siahajú poľnohospodári po ceste foliárnej aplikácie, a to i základných živín, hlavne dusíka. Foliárne sú aplikované roztoky dusíkatých látok často vysokej koncentrácie, a to i za cenu rizika poškodenia rastlín nekrózami listového pletiva s následnou stagnáciou porastov, prípadne aj ich úplného zničenia. Rozhodne táto cesta nemôže nahradiť deficit výživy oproti silnému koreňovému systému. Dávka výživy, i keď vysoká, dostane sa do rastliny jednorázovo. Veľkoplošné foliárne aplikácie nemožno opakovať často, a sú bezprostredne závislé na počasí. Naviac spôsob saturácie rastlín živinami foliárne skrýva nebezpečie razantného predávkovania niektorou zložkou výživy, čo je pri príjme živín koreňovou sústavou menej pravdepodobné.

Hakofyt – komplexné riešenie prísunu deficitných zložiek výživy rastlín

Vychádzajúc z vyššieuvedených súčasných problémov výživy rastlín bolo našou snahou prispieť k riešeniu prísunu nedostatkových živín, a to i nad rámec súčasných štandardných postupov, cestou ovplyvnenia fyziologických prejavov rastlín stimuláciou pomocou fytohormónov endogénneho charakteru.

Ide predovšetkým o stimuláciu rozvoja koreňového systému prírodnými stimulátormi rastu auxínového charakteru, vrátane prekurzorov tohoto biochemického procesu. Riešenie problému výživy rastlín touto cestou bolo náročné z toho dôvodu, že optimum účinku stimulačných látok má úzke koncentračné rozmedzie, mimo ktorého sa môže stimulácia premeniť na inhibíciu. Účinok stimulačných látok v rastlinách nie je izolovaný proces, prebieha v zložitých biochemických premenách v závislosti na vegetačnej fáze.

Výsledkom sú zložité organominerálne hnojivá radu Hakofyt určené na foliárnu aplikáciu. Tieto hnojivá si dávajú za prvoradý cieľ vyburcovať rastliny k vytvoreniu silnej koreňovej sústavy, ktorá zaručí rastline rovnomerný, selektovaný prísun živín prirodzenou cestou. Druhou dôležitou úlohou týchto hnojív je doplniť výživové spektrum o veľmi často nedostatkové mikroelementy. A napokon pomocou hnojív radu Hakofyt je možné vpraviť do rastliny i makrozložky výživy v optimálnych pomeroch.

Hnojivá radu Hakofyt nemajú ambíciu náhrádzať foliárnym spôsobom výživu rastlín cez koreňový systém. Foliárna aplikácia umožní vpraviť do rastliny deficitné zložky výživy a účinné organické látky potrebné na stimuláciu biochemických procesov.

mail